تعریف اخلاق و شاخصه های مهم آن

اخلاق در اصطلاح عالمان تعاریف  گوناگون دارد. در تعریف آن بعضی بر مبنای صفات و ملکات اخلاقی تعریف نموده و بعضی بر مبنای افعال اخلاقی و بعضی هر دو را لحاظ کرده اند . به این جهت با سه نوع تعریف روبرو می شویم :
تعریف بر منبای صفات اخلاقی
بعضی تعاریف اخلاق با تکیه بر ملکات اخلاقی ارائه شده که خود بردو قسم است بعضی فضائل و رذائل راباهم لحاظ نموده وبعضی فقط برفضائل تکیه دارد.
تعریف بر مبنای فضائل و رذائل اخلاقی
 بعضی در تعریف ان به این شاخصه توجه نمودند،صفات پايدار و راسخ در نفس آدمي كه موجب صدور افعال معيني، بدون تفكر و تأمل مي‌گردد. به تعبيرعلامه مجلسي:اخلاق، ملكه‌اي نفساني است كه به آساني افعال از آن صادر مي‌شود هم چنین«غزالي» اخلاق را هيأتي استوار و راسخ در نفس كه كارها را به آساني و بدون نياز به فكر صادر مي‌گرداند، معنا مي‌كند. بعضی اخلاق بر صفات نفساني پايدار و يا ناپايدار اطلاق نموده اند.
تعریف بر مبنای فقط فضائل
بعضی فضائل اخلاقی را اخلاق ورذائل را امور غیر اخلاقی دانستند.واژة اخلاق به معناي فضايل اخلاقي و اخلاق نيك در برابر رذايل و امور غير اخلاقي نيز به‌‌كار رفته است. اخلاق، آن گونه رفتار انسانی است که از روح زیبا سرچشمه می گیرد، و زیبایی روح در سایه تعادل قوا و توازن تمایلات درونی انسان است.معاني ديگري مانند: نهاد اخلاقي زندگي و نظام رفتاري حاكم بر افراد، سيستم همگاني غير رسمي و دستگاهي از عقايد جاري در جامعه دربارة منش و رفتار افراد براي اخلاق بيان‌ شده است.
تعریف بر مبنای عمل اخلاقی   
عالمان‌ غربي‌ بيش‌تر به‌ خود فعل‌ توجه‌ دارند؛ چنان‌ كه‌ ژكس‌ مي‌نويسد: «علم‌ اخلاق‌ عبارت‌ از تحقيق‌ در رفتار آدمي‌ بدان‌ گونه‌ كه‌ بايد باشد»،
 تعریف بر معنای صفات وافعال
بعضی صفات و افعال اخلاقی را باهم لحاظ کرده اند.شناخت خوب و بد افعال و صفات، آثار آن‌ها و شيوه آراستگي به صفات افعال خوب و پرهيز از افعال و صفات بد، محتواي علم اخلاق است.
تعریف علم اخلاق
به تبع آن علم اخلاق نیز دوگونه تعریف می شودبراي‌ مثال‌ ابن‌ مسكويه‌ درتعريف‌ علم‌ اخلاق‌ مي‌گويد: «علم‌ به‌ روش‌ها و سجايايي‌ است‌ كه‌ سبب‌ نيكويي‌ و زيبايي‌ تمام‌ رفتار و عملكرد انسان‌ مي‌شود و اين‌ اعمال‌ به‌ آساني‌ از انسان‌ صادر مي‌شود» ؛ ان چنان  که عالمان‌ غربي‌ بيش‌تر به‌ خود فعل‌ توجه‌ دارند: «علم‌ اخلاق‌ عبارت‌ از تحقيق‌ در رفتار آدمي‌ بدان‌ گونه‌ كه‌ بايد باشد».

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

خدمات پزشکی و سلامت

دکتر مهدی احمدی متخصص وجراح گوش و حلق و بینی

خانه پزشکان، لیست پزشکان متخصص در تخصص های مختلف